Сътрудничество с Международното движение

Основа

Българският Червен кръст е неделима част от голямото семейство на Червения кръст и Червения полумесец, наречено Международно движение на ЧК/ЧП, обединено от стремежа да помага на хората в нужда, без да прави разлика между тях, заради техния пол, възраст, религия, политически убеждения и етническа принадлежност. БЧК е неразделна част и равноправен член на Международното движение и винаги е допринасял за неговото единство и успешна хуманитарна дейност в духа на основните принципи и чувството за солидарност. Международното сътрудничество на БЧК подпомага организацията за по-ефективно изпълнение на нейната мисия чрез привличане на добри практики и експертиза от чужбина; участие в инициативи на Движението на ЧК/ЧП по глобални, европейски и трансгранични проблеми; разработване и изпълнение на различни социални и здравни програми и проекти, финансирани от Национални дружества на ЧК/ЧП, мобилизиране на международна подкрепа в ситуациите на бедствия в България, както и привличане на дарения за нуждаещи се групи в страната.

С помощта на Международния комитет на Червения кръст и Националните дружества, БЧК помага на близки хора, разделени поради война, бедствие, социални или здравни причини отново да установят контакт, независимо къде по света се намират. БЧК също оказва помощ на други Национални дружества, които се нуждаят от подкрепа. БЧК участва в осъществяването на хуманитарни акции за подпомагане на бежанци по време на кризата в Косово и за населението, пострадало от природни бедствия в Албания, Босна и Херцеговина и Румъния. През 2005 г. БЧК също набра средства за пострадалите от цунами в Азия. През 2006-2007г. специалисти от БЧК подпомагат Националните дружества на Румъния и Молдова за работа при бедствия, както и на Таджикистан в проекти за развитие на уязвими общности.От особена важност за БЧК е сътрудничеството му с Международния комитет на Червения кръст в сферата на разпространението и прилагането на Международното хуманитарно право и възстановяване на връзките между членовете на разделени семейства.

БЧК, като член на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец работи целенасочено за разпространение на основните принципи и хуманитарните ценности на Червения кръст, подготовка и реагиране на организацията при бедствия, както и в сферата на оказване на здравни и социални грижи.

БЧК активно участва в официалните форуми на Международното Движение. Такава е Международната Конференция на ЧК/ЧП, в която наред с както представителите на Националните дружества, Международния комитет на ЧК, Международната федерация на ЧК/ЧП, участват и представители на правителствата. По-малки по мащаб форуми са Европейската конференция на ЧК/ЧП, Балканската конференция на ЧК/ЧП и др.


Сътрудничество с НД на ЧК/ЧП

Към настоящият момент БЧК има подписани договори и споразумения с националните дружества (НД) на Австрия, Великобритания, Германия, Израел, Испания, Италия, Македония, Норвегия, Румъния, Русия, САЩ, Сърбия, Турция, Украйна, Франция, Чехия, Швейцария и др. По традиция БЧК много добре си сътрудничи с Холандски ЧК, Белгийски ЧК и редица други европейски национални дружества.

В рамките на двустранните договори за сътрудничество БЧК обменя опит и добри практики, стартира специфични пилотни проекти, разработва и успешно изпълнява програми и проекти свързани с основните му дейности, привлича дарения, укрепва организационния си капацитет. Това допринася за утвърждаването му като сериозна организация, работеща в помощ на най-уязвимите в България.


Многостранно сътрудничество на ЧК/ЧП
БЧК поддържа връзки и работи с всички дружества на ЧК/ЧП, насочени към обединяване и координиране на усилията за повишаване на готовността на националните дружества за адекватно реагиране в случаите на бедствия, аварии и конфликти. Посредством редица форуми се обменя опит по въпросите свързани с разпространението на МХП, оказване на помощ на бежанци, организиране на обучения по Първа помощ, домашни грижи, младежки дейности, развитието на генериращи средства дейности и др.

От 2000 г. БЧК е част от многостранен договор на балканските Национални дружества за трансгранично сътрудничество и взаимопомощ при случаи на бедствия. В договора участват още Националните дружества на Албания, бивша Югославия, Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Румъния и Турция.

БЧК се включва в различни форми на многостранно сътрудничество и е член на Централно-Европейския форум за сътрудничество на Националните дружества на Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Словения, Хърватска и Румъния.

БЧК участва в редица тематични международни мрежи и форуми, като PERCO (Платформа за сътрудничество на европейските дружества на Червения кръст, работещи с бежанци, кандидати за убежище и мигранти), ECRE (Международна мрежа на НПО, работещи с бежанци и изгнаници), ILSE (Европейска федерация за водно спасяване), IKAR (международна мрежа за обмен на опит в планинско спасяване), ERNA (Международна мрежа на Червения кръст и Червения полумесец за ХИВ/СПИН и туберкулоза), FAEEN (Европейски референтен център за обучение по Първа долекарска помощ), Европейската червенокръстка мрежа за противопоставяне на трафика на хора, международната мрежа на Службите за издирвания на Червения кръст и Червения полумесец и други.


Сътрудничество с МКЧК и МФЧК/ЧП

Измежду най-важните компоненти на Движението, с които БЧК си сътрудничи оперативно са Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), Международната федерация на Червения кръст/Червения полумесец (МФЧК/ЧП) и Европейският офис на дружествата на Червения кръст от ЕС.

С тяхно съдействие се осъществяват различни обучения за повишаване на капацитета на БЧК и се извършват съвместни дейности по разпространение на Международно хуманитарно право, възстановяване на контакта на членове на разделени семейства, подготовка и помощ при бедствия, здравни дейности, работа с доброволци, изпълнение на пилотни проекти с активно участие на уязвимите общности, участие в международни инициативи като Международната инициатива за безопасност на пъното движение и др.

БЧК има сключен договор за сътрудничество с МФЧК/ЧП за участие на персонал на БЧК в Регионалния екип за реагиране на бедствия и за включване в международни акции при случаи на бедствия в други страни. По линия на сътрудничеството с МФЧК/ЧП представители на БЧК неколкократно вземат участие в международни мисии в помощ на други Национални дружества.