Дейности за подпомагане


Дейности за подпомагане на чужденци, които се намират в производство за предоставяне на статут:
 • Социални консултации, придружаване и превод пред държавни и общински институции, здравни заведения и др.;
 • Подпомагане образованието на децата, обучаващи се в български основни и средни училища.


Дейности за подпомагане социалната и икономическа интеграция на чужденци, на които Държавната агенция за бежанците е предоставила статут на бежанец или хуманитарен статут:
 • Провеждане на курсове по български език за лица, получили международна закрила в Интеграционно-информационния център за бежанци в София, бул."Евлоги и Христо Георгиеви" № 165, работно време: 9.00-17.30 ч. телефон: 02/995 0192.
 • Консултации по въпроси, касаещи живота и правата на бежанците в България;
 • Подпомагане на достъпа до медицинска помощ и услуги;
 • Съдействие за намиране на работа;
 • Социално и културно ориентиране;
 • Подпомагане образованието на децата, обучаващи се в български училища чрез допълнително обучение по български език, предоставяне на учебници и учебни материали и др.;
 • Подпомагане на бежанци със специални нужди – инвалиди, сами родители, възрастни, разделени деца.


Дейности за подпомагане на чужденците, изявили желание да потърсят закрила в България и задържани в граничните сектори, както и на мигрантите, настанени в специални домове за временно настаняване на чужденци:
 • Предоставяне на хуманитарна помощ – храна, дрехи, лекарства и др.
 • Помощ за установяване на контакти с близки и роднини.


Подпомагане институционалното укрепване и работа на неправителствени организации на бежанските и мигрантски общности:
 • Консултиране.
 • Обучение.


Мониторинг на условията в регистрационно-приемателните центрове и транзитния център на Държавната агенция за бежанците при МС и на специалните домове за временно настаняване на чужденци на МВР, в които пребивават лица подали молба за убежище

Българският Червен кръст, воден от принципите на хуманността, неутралността и безпристрастността, създаде през 1997 г. Бежанско-мигрантската служба. Този акт институционализира започналата през 1993 г. дейност на организацията в подкрепа на интеграцията на бежанците в България.

20 години по-късно вече е в сила българско законодателство в областта на убежището и бежанците, съществуват държавни и общински структури, работещи с бежанци, разработва се държавна политика за тяхната интеграция. Заедно с това обаче, бежанците все още се нуждаят от специализираните услуги, закрилата и подкрепата на неправителствените организации. В областта на социалната им ориентация и интеграция, БЧК е техния основен партньор и помощник в България.  За периода 1993 - 2012 г. броят на кандидатствалите за статут на бежанец в страната е 21 277. През 2012 г. той е 1 387, а за първите 8 месеца на 2013 техният брой нарасна до 3 017 души. От тях през 2013 г. на 651 души е предоставен статут на бежанец или хуманитарна закрила.

Търсещите убежище прекарват от 3 до 6 месеца в процедура – период, недостатъчен, за придобиване на задоволителни социални и културни познания за българското общество и за усвояване на езика - затруднява интеграцията им след получаване на закрила.

Предвид факта, че бежанците почти нямат естествените механизми за подкрепа в новата среда, както и неразбирането и ксенофобията, с които нерядко се сблъскват, БМС на БЧК поддържа баланса между необходимата “позитивна дискриминация” в предоставянето на безплатни услуги и равнопоставеността на бежанците с българските граждани.

Освен пряко с бежанците, БМС на БЧК работи за укрепване на гражданското общество в България, като съдейства за формирането и институционалното развитие на неправителствени бежански организации. С помощта на медиите се стараем да разчупим стереотипите за бежанците като криминално проявени лица или икономически мигранти, и да създадем към тях отношение на приемане и толерантност. Съзнаваме, че още много работа предстои в тази насока.


Дейности с бежанци
Общият брой на подпомогнатите надвишава броя на посещенията, тъй като при едно посещение бежанецът обикновено получава повече от една услуга.
БМС предоставя консултации на получилите закрила и тези, които търсят убежище относно техните права и задължения, социална ориентация, намиране на работа, ориентиране в институциите, медицински прегледи и други.
Приемното време на службата е всеки делничен ден, от 13.30 до 16.30 ч.


Културни дейности и празници
Целта на тези дейности бе да бъдат отбелязвани националните празници на бежанските общности и същевременно, те да бъдат популяризирани сред българското общество.
Всеки 21 март БМС организира честване на персийската Нова година, чиито домакини са бежанки от Сирия, Ирак, Иран и Афганистан, които предлагат традиционни ястия, новогодишни ритуали от родните страни на бежанците. Посетителите и гостите имат възможност да опитат разнообразните традиционни блюда.
Всяка Коледа се организират коледни тържества за децата-бежанци, които получават подаръци от Дядо Коледа.


Методическа помощ и изграждане капацитета на бежанскa НПО
Основаната през 2002 неправителствена организация - Съвет на жените-бежанки в България (СБЖ) предоставя съдействие и консултиране на новопризнати бежанци и търсещи убежище. СЖБ е активен партньор на БМС.