Здравната просвета на БЧК

Това е традиционна дейност на БЧК. Изборът на здравна тематика се съобразява с интересите и нуждите на хората от всеки конкретен регион, както и с предпочитанията на различни групи от населението. Усилията на БЧК за разпространение на здравни знания и култура са съобразени с Националната здравна стратегия и Националните програми за борба със социално значимите заболявания: сърдечносъдови, онкологични, диабет, травматизъм, ХИВ /СПИН, туберкулоза, болести на зависимостите и др.

БЧК участва в провеждането на различни информационни кампании и инициативи за повишаване на осведомеността, например за вредното влияние на тютюнопушенето и консумацията на алкохол, за промоция на сексуалното здраве и предотвратяването на ХИВ/СПИН, за намаляване броя на травмите и злополуките, промоция на доброволното и безвъзмездно кръводаряване и др.

Сътрудничеството и координацията между БЧК и държавни и неправителствени институции и организации с отношение към превенцията и промоцията на здравето допринася за повишаване защитата на здравето в Общността.


За контакти:
Дирекция "Социално-здравна политика"
д-р Живка Димитрова
тел.: 02/49 23 089
е-mail: j.dimitrova@redcross.bg

д-р Пенчо Пенчев
тел.: 02/ 49 23 090
е-mail: p.penchev@redcross.bg