Дом за стари хора

Дом за стари хора
удостоверение за регистрация №429-12/13.10.2009 г.


Домът за стари хора в град Кърджали предоставя комплекс от дългосрочни социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително и на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Той функционира вече 18 години и предлага на 30 обитатели не само подходяща храна, облекло и квалифицирани медицински грижи, но и психо-социално подкрепа. Ежедневните дейности са свързани с ивдивидуалните потребности на всеки един домуващ, като за целта се изготвят индивидуални планове, които периодично се преразглаждат и коригират. Домуващи, живеят при много добри битови условия, а социалните контакти и различните развлекателни мероприятия им позволяват да водят пълноценен начин на живот.

Областната организация на БЧК - Кърджали в партньорство с Холандския ЧК, Община Кържали, местни неправителствени организации и местни дарители, успешно управлява дома, който от 2008 г. се финансира от държавания бюджет.

Гражданите, желаещи да постъпят в дома кандидатстват, чрез подаване на документи в Областния съвет на БЧК – Кърджали.


Контакти:
Кърджали, ул. “Детелина” №6
Управител: д-р Таня Анастасова-Делева
Тел.: 0361 65576
e-mail: kardjali@redcross.bg