Домашни грижи

Програма “Домашни грижи”
Със създаването на първия Център “Домашни грижи” в район “Лозенец”, гр. София с подкрепата на програма PHARE ACCESS през 2003 г. Български Червен кръст въведе интегриран модел за предоставяне на здравни грижи и социални услуги в дома на възрастни, хронично-болни и хора с трайни увреждания. Този модел е базиран на опита на швейцарската асоциация „Шпитекс” и бе успешно адаптиран към условията в България. В резултат бе създадена стройна система за оценка на нуждите на пациентите, обучение на персонала, предоставяне на услугите и мониторинг на тяхното качество.

Центрове “Домашни грижи”
В периода 2005 - 2006 г. са открити Центрове за домашни грижи в Пловдив, Благоевград и Монтана с подкрепата на Италиански Червен кръст, както и в Ловеч и Варна с подкрепата на Германски Червен кръст. През 2010 г. са открити още два Центъра за домашни грижи в Смолян и Добрич, като услугите са насочени към възрастни хора, останали сами в резултат на миграция на своите близки. Тези два центъра бяха финансирани от Фондация „Уникредит“ в периода 2010-2012 г.
В рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, осъществяван понастоящем в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и развитие /2012-2015/, в област Враца бяха открити още четири Центъра „Домашни грижи“ в област Враца, съответно в гр. Оряхово, гр. Бяла Слатина, гр. Оряхово и гр. Криводол с общ капацитет 400 души.

Същност на услугата „Домашни грижи”
Чрез услугите “Домашни грижи” Български Червен кръст се стреми да помогне на възрастни, хронично-болни и хора с трайни увреждания да преодолеят затрудненията си от здравословен характер и да допринесе за подобряване на техния психологически, социален и здравен статус. Услугата включва както медицински грижи /превръзки, следене на физиологичните показатели на пациента, контрол върху правилното и редовно приемане на медикаменти/, така и социални услуги, подпомагащи пациентите за справяне с ежедневни дейности от бита /поддържане на хигиената в дома, хигиена на тялото, хранене, пазаруване, придружаване при консултативни прегледи и лабораторни изследвания или разходки и др./. Услугите се предоставят директно в дома на пациента, след извършване на индивидуална оценка на нуждите на всеки един от тях и при стриктно спазване на критерии за качество, изработени в рамките на Програма „Домашни грижи" с помощта на швейцарски експерти в тази област. Голямо внимание се отделя за стимулиране на капацитета на пациентите за самопомощ и обучението им в някои похвати за това. Персоналът на центровете „Домашни грижи” предоставя обучение и на членовете на семейството на пациентите как да се грижат за своите близки. Към всеки Център „Домашни грижи” има изградени екипи от доброволци, които, след преминаване на специално обучение, активно се включват и подпомагат дейността по оказване на грижи на възрастни хора.

Квалификация на персонала
Задължително изискване за постъпване на работа в центровете „Домашни грижи” е успешно завършен обучителен курс за оказване на грижи в дома. БЧК има лицензирана програма за професионално обучение в НАПОО „Социални услуги за деца и възрастни с хронични заболяания, с физически и сензорни увреждания”, включваща два модула: „Домашен помощник, болногледач и санитар” и „Социален асистент”. Обучителните програми са разработени на базата на швейцарския опит, съобразени са с европейските изисквания и са адаптирани към условията в България. Обучението се провежда от преподаватели от Факултет “Обществено здраве” на МУ – София и от членове на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, обучени за нуждите на тези курсове.