Участнически подход

ПРИЛАГАНЕ НА УЧАСТНИЧЕСКИ ПОДХОД НА ПЛАНИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ

Участническият подход е фундаментален институционален подход в работата на БЧК, който предопределя успешното въздействие на организацията върху социалните и житейски области, определени от нейните мисия и визия. Основан на принципите на широко участие, доброволчество, партниране, развитие на компетентност, ефективност и мобилизиране на ресурси, подходът "Активно участие на общността" създава предпоставки за адекватно поведение и активно присъствие на БЧК. Положителните тенденции в процеса на прилагане на подхода допринасят както за създаване на един отворен модел на работа на структурите на БЧК чрез повишаване на техния организационен капацитет, така и за постигане на трайни промени в местните общности, влияещи върху качеството на живот на уязвимите хора.  Звената на БЧК, упражняващи практиката на привличане на партньори в организирането и планирането на хуманитарни проекти, редовно отчитат значителни успехи по посока на установяване на добри практики и прилагане на устойчиви програми за подпомагане на нуждаещите се. Обективни доказателства за това могат да бъдат открити в експертните оценки на областните организации на БЧК.