Система за наблюдение и оценка

В съответствие с Актуализираната стратегия на БЧК до 2010 г. и заложените в нея задачи за развитие на капацитета на организацията, един от приоритетите в новата структура на БЧК бе създаването на цялостна система за наблюдение и оценка на дейностите и структурите в Българския Червен кръст. Разработена като подходящ институционален инструмент за извършване на оценка и самооценка на организационно ниво, системата за оценка на областните червенокръстки организации е съвкупност от критерии за оценка, които, на практика, представят стандартите за една добре функционираща организация. Базирайки се на тези критерии, ръководните, контролните и управленски органи, служителите, членовете и доброволците могат сами да оценяват цялостното състояние на своята организация и същевременно да работят за поетапното достигане на заложените стандарти.

Във връзка с нововъведената системата за оценка, към дирекция "Организационно развитие" бе създадена съответната подструктура за "Наблюдение, оценка и стратегическо планиране", която да носи отговорността за провеждането на необходимите инспекции на областните организации на БЧК. Към новият отдел бе сформиран и вътрешно-организационен екип за наблюдение и оценка на проекти на БЧК, съставен от щатни служители и доброволци на национално и областно ниво. Членовете на екипа са експерти с компетентност и опит в различни области, които могат да дават обективна оценка на състоянието на реализираните проекти според определени критерии, технология и методи за събиране на информация, базирайки се на интервюта, налични документални източници, вътрешна нормативна база и др. Така създаденият гъвкав организационен модел за наблюдение и оценка дава възможност да се работи в екип с цел оказване на методическа подкрепа  на всички структурни нива на организацията, предприемане на коригиращи действия в хода на изпълнението  на проектите и интегриране на подхода като предхождащ етап на участническото планиране на последващи дейности. Целенасочени са усилията за създаване на система за обобщаване на опита, разпространение на знания и повишаване на информираността за стратегическата важност на наблюдението и оценката за БЧК чрез организиране на информационна база-данни, достъпна за всички служители и доброволци на организацията.

Реализирането на посочените стъпки допринася за укрепване на организационния капацитет и за формиране на съвременна институционална култура в БЧК.