Политика по доброволчеството

Създаване и реализиране на политика по доброволчеството в БЧК
Съгласно Плана на Секретариата на Федерацията в подкрепа на развитието на доброволчеството в Националните дружества (НД) в края на периода 2001 – 2005 г.:
  • Болшинството от НД трябва да са въвели системен доброволчески мениджмънт на местно ниво или да работят активно в тази насока;

  • Болшинството от НД търсят, създават и споделят знания и информация за доброволчеството и системния доброволчески мениджмънт;

  • Двадесетте най-големи по отношения на членове и доброволци НД имат надеждна статистика за свойте членове и доброволци, а останалите НД са в процес на въвеждане на такава система.

Изхождайки от постановките, залегнали в Стратегия 2010 на Федерацията, Ръководството за създаване на политика по доброволчество и горепосочения План в подкрепа на доброволчеството, а също така – от постановките на Стратегия 2010 на БЧК, дирекция “ОРСП” разработи цялостна програма и план за действие, които бяха оформени като проект, предложен за финансиране на НД – наши традиционни партньори при реализиране на приоритетните дейности на организацията. Проектът, наречен “Създаване и реализиране на политика подоброволчество в БЧК” бе финансово подкрепен от Испанския ЧК и неговата реализация започна през м.юли 2003 г. със създаването на Политиката за развитие на доброволчеството и стратегия за нейното реализиране на областно ниво, продължи със “зоналните обучения” на доброволците и щатния състав на областно и на общинско ниво и с “апробации” на добри практики, премина през създаването на Експертния екип по доброволчество и работата му “на терен” в 10 областни организации, за да завърши през 2007 – 2008 г. с реализиране на областни проекти за обгрижване на уязвимите чрез труда на доброволците.Тази  систематична дейност по въвеждане на съвременен доброволчески мениджмънт бе представена на партньорите ни от Федерацията и от НД и високо оценена от тях още на Регионалната среща по проблемите на организационното развитие (Будапеща, 2005), на ежегодните срещи на Европейската мрежа за развитие на доброволчеството (в която членуваме от 2006 г.) и най-вече - на Общото събрание на МФЧК/ЧП с удостояване на нашето НД с единствената награда на Федерацията за 2007 г. за постиженията му при въвеждане на съвременния доброволчески мениджмънт, и особено – на местно ниво.Постигнатото до сега във връзка със създаването и реализирането на Политиката за развитие на доброволчеството в БЧК безспорно ни дава основание да констатираме, че вече сме възприемани като едно от водещите НД в тази област. 

Това, обаче, поставя още по-високи изисквания към бъдещата ни дейност и към евентуалните ни изяви като методически център по проблемите на доброволчеството в региона. Приоритетни задачи за следващия период се очертават създаването и внедряването на съвременна информационна система за доброволческси мениджмънт в БЧК, психологическите и социално-психологическите аспекти на доброволческата активност в условията на членство в Европейския съюз, въвеждането на електронното обучение по съвременен доброволчески мениджмънт като основна форма на предаване и обмен на знания и умения на доброволческите мениджъри и координатори в страната.

Осъществяването на дейностите по партньорските програми за внедряване на елементите на съвременния доброволчески мениджмънт в работата на националната и областните организации, не би имало устойчиво въздействие, ако не е придружено с “формализиране” на системата за набиране, обучение и задържане на доброволците в БЧК. Създаването през месец октомври 2006 г. на подструктура “Доброволческа служба” към дирекция “ОРСП” и откриването послучай 5-ти декември – Международният ден на доброволеца, на офис на службата в сградата на Секретариата на НС, са първите важни стъпки за институционализиране на доброволческия мениджмънт на национално ниво и са в синхрон с изискванията на МФЧК/ЧП за развитие на политика по доброволчество в националните дружества. Започна процеса на изграждане и на разгърната мрежа от доброволчески клубове на областно и общинско ниво, които като елементи на новата структура, създават условия не само за проникване в “сърцето” на всяка общност и увеличаване броя на симпатизантите и приятелите на организацията, но и за системно внедряване на такива съществени елементи на доброволческия мениджмънт, каквито са представителната база-данни и съвременното информационно обезпечаване на всички организационни нива.