Закон


ЗАКОН за Българския Червен кръст

Обн., ДВ, бр. 87 от 29.09.1995 г., доп., бр. 44 от 12.05.1999 г., изм., бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила от 1.12.2002 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 41 от 22.05.2007 г., в сила от 22.05.2007 г.Сборник закони - АПИС, кн. 10/95 г., стр. 17; кн. 6/99 г., стр. 7; Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 1, № 110

Чл. 1. (1) Българският Червен кръст е единствената национална организация на Червения кръст на територията на Република България. Той е част от международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.
(2) Българският Червен кръст осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство, с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г., Допълнителните протоколи към тях от 8 юни 1977 г., както и с основните червенокръстки принципи, установени от международните конференции на Червения кръст.

Чл. 2. (1) Българският Червен кръст е юридическо лице, регистрирано по Закона за лицата и семейството, със седалище в София.
(2) Устройството, съставът и дейността на организацията се уреждат с нейния устав...

За да прочете пълният текст на закона отворете прикачения файл.