Устав


Българският Червен кръст е основан на 25 октомври 1878 г. Този устав е съставен въз основа на първия устав на Българския Червен кръст, на Женевските конвенции, признати от България и на основните принципи на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, които са:
1. Хуманизъм. Червеният кръст, роден от желанието да оказва помощ без дискриминация на ранените по бойните полета, се стреми чрез своите международни и национални форми на проявление да предотвратява и облекчава при всички обстоятелства човешките страдания. Неговата цел е да закриля живота и здравето на човека, както и да изисква уважение към човешката личност. Той способства за установяването на взаимно разбирателство, дружба, сътрудничество и траен мир между всички народи.
2. Безпристрастност. Червеният кръст не проявява предпочитание по отношение на националност, раса, религия, социално положение или политически убеждения. Неговият стремеж е единствено да подпомага хората в зависимост от степента на страданието им и да осигури предимство на онези, които се намират в най-голяма беда и се нуждаят от най-бърза помощ.
3. Неутралност. За да запази доверието на всички, Червеният кръст се въздържа да взима участие във враждебни действия и никога не влиза в спорове от политически, расов, религиозен или философски характер.
4. Независимост. Червеният кръст е независим. Националните дружества, помощници на държавната власт и нейната хуманитарна дейност и подчиняващи се на действащите закони в съответните страни, трябва при все това да запазят своята независимост, която им дава възможност да действат винаги в съответствие с принципите на Червения кръст.
5. Доброволност. Червеният кръст е организация за оказване на доброволна и безкористна помощ.
6. Единство. Във всяка страна може да съществува само едно дружество на Червения кръст. То трябва да бъде достъпно за всички и да разпростира своята хуманна дейност по цялата територия на страната.
7. Универсалност. Червеният кръст е световна организация, в която всички дружества имат равни права и задължението взаимно да се подпомагат.

Пълният текст можете да прочетете в прикачения файл.