Обществени трапезарии


ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ТРАПЕЗАРИИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ

РАЗДЕЛ І
Общи положения
Чл. 1 Предоставянето на храна в обществените трапезарии на Българския Червен кръст се извършва по реда, установен в настоящия правилник.
Чл. 2 БЧК предоставя храна на физически лица, отговарящи на условията за подпомагане съгласно раздел ІІ на настоящия Правилник.
Чл. 3 Предоставянето на храна е безвъзмездно и се осъществява, при спазване всички принципи на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец и действащото законодателство в България.
Чл. 4 Храната се сервира/раздава в лесно достъпни и специално обособени за целта помещения, съобразени със санитарните, хигиенни изисквания на ХЕИ, обозначени със знака на БЧК...

Пълният текст на правилника и приложенията към него може да изтеглите от прикачения файл.