Система за финансов контрол


Система за финансово управление и контрол СФУК в Български Червен кръст


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Тази система е създадена на основание чл. 3 и 4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), чл. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Закона за счетоводството, Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, издадени от Министерство на финансите на 11.09.2006г. и чл. 21, т.5 от Устава на БЧК.
(2) Системата допълва политиките и процедурите, описани в други вътрешно-организационни документи. В нея се определят норми за финансово управление и контрол в БЧК, които да допринесат за постигане на предварително набелязаните цели. Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на организацията, който се осъществява от ръководството и персонала.


/Целият текст на системата за финансово управление и контрол можете да прочетете  в приложения файл/