Правила за издателската дейност


Правилата са съобразени със Стратегията на БЧК, със Системата за финансово управление и контрол на организацията и с практиката в издателската дейност през последните години. Под внимание са взети степента на съгласуваност на изданията с мисията, визията, принципите и целите на организацията в национален и международен мащаб, както и приоритетите, въз основа на които да бъдат изготвяни годишни програми и годишни планове-графици за издателската дейност на Дирекция “ВОМФИД” като организатор на дейността на БЧК в това направление.
Целта на настоящите правила е да се подобри качеството на управление на издателските процеси на организацията, за да се подпомогне провеждането на ефективна информационна политика и комуникационно-популяризаторска дейност.

За повече информация изтеглете приложения файл!