Хуманитарни помощи


БЧК има ключова роля при оказване на хуманитарно подпомагане на уязвими групи чрез набиране на дарения от хуманитарни стоки и предоставянето им на нуждаещите се.
Националният съвет на БЧК, и 28-те Областни съвети работят с над 100 крупни дарителски организации, в това число партниращи национални дружества на Червения кръст и други хуманитарни агенции, главно от Европа и Северна Америка.
Получените хуманитарни помощи се съхраняват главно в централната Складова база на БЧК, (над 3000 кв. м. складова площ) и новооткрития междурегионален бедствен склад в Добрич.
Хуманитарните помощи се предоставят на огромен брой бенефициенти в отговор на техните нужди и различни форми на уязвимост - бедствия, социални и икономически трудности и др. В страната помощите се разпределят между нуждаещи се социални институции, болници, центрове за хора с увреждания, засегнато от бедствия население, социално слаби общности, етнически малцинства, бежанци, семейства със самотни родители и др. При разпределение на помощите в България, БЧК работи в сътрудничество с над 50 местни неправителствени организации (НПО), всяка от които обслужва отделна уязвима група. В съответствие с волята на дарителите, част от получените стоки се разпределят за бедствения резерв на БЧК и неговото обновяване.
В координация с Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) и Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), БЧК предоставя и международна хуманитарна помощ на засегнати от бедствия НД и в отговор на апели.

За да се запознаете с Правилник на БЧК за получаване на хуманитарни помощи и Правилник на БЧК за предоставяне на хуманитарни помощи отворете прикачения файл