Политика за развитие на доброволчеството


В стратегия 2010 на МФЧК/ЧП се признава, че Движението преживява сериозен спад в броя на доброволци и членове. Част от него може да се обясни с големите политически и икономически промени. Въпреки това доброволческата активност в света не само не намалява, а напротив дори се увеличава. Вероятно има фактори вътре в Движението, допринасящи за този спад.

Ситуацията у нас е аналогична, макар, че се полагат усилия да се стимулира доброволческата активност и участието на хора в преодоляването на местни проблеми. Българският Червен кръст желае да бъде една от водещите организации в мобилизирането и мениджмънта на доброволците, за да осъществи мисията си. В тази връзка и с оглед посрещане на настоящи и бъдещи нараснали потребности от доброволци, както и за да се осигури организационно и финансово тяхната дейност, БЧК разработи политика за развитие на доброволчеството. Тя представлява единна философска, методическа, организационна, квалификационна и управленска основа за създаване на благоприятна обстановка за развитие на доброволчеството в БЧК, което да спомогне за реализиране на стратегическите приоритети на организацията на национално и местно равнище.

Политиката представя принципите, определенията, стандартите, правилата, които организацията трябва да спазва и поддържа, за да е в състояние да реализира визията си за доброволчеството. По този начин тя ще допълва Стратегия 2010 г. на БЧК и ще съдейства за развитието на съществуващи и бъдещи програми.

За повече информация изтеглете приложения файл!