Международна координация


Основни нормативни документи на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, регулиращи координацията при международни хуманитарни операции

1. Споразумение от Севиля от 1997 г.
Този водещ документ на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец – регулира взаимодействието и ролите на: Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (мандат да се намесва при бедствие), Международния комитет на Червения кръст (мандат да се намесва при въоръжен конфликт или вътрешни безредици) и засегнатото Национално дружество (мандат да действа при всички кризисни ситуации). Документът определя водещата организация, координираща съвместните действия на Движението при различните кризисни ситуации, вкл. бедствия, въоръжени конфликти и кризи от смесен тип.

2. Допълнителни мерки към Споразумението от Севиля от 2005 г.
Документът регулира координацията на Компонентите от Споразумението от Севиля с останалите Компоненти на Движението – други национални дружества, които оказват международна хуманитарна помощ, включително съседни Национални дружества НД в ситуации на въоръжен конфликт, или бедствие.

3. Принципи и правила на международната хуманитарна помощ на Червения кръст и Червения полумесец от 2013 г.
Този документ определя принципите и правилата за предоставяне и получаване на международна хуманитарна помощ при бедствия, ангажиментите на засегнатото Национално дружество, на другите Национални дружества, оказващи помощ и на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, както и техните взаимоотношения с други институции и организации.