Основните стъпки в първата помощ - redcrossadd

Отиване към съдържанието

Главно меню

Основните стъпки в първата помощ

Основните стъпки в първата помощ

Колкото и трудна да е ситуацията, в която трябва да оказвате първа помощ, винаги започвайте с основните стъпки. Това ще ви даде възможност да оцените правилно ситуацията и да предложите  правилната помощ без да пропуснете нещо важно.

Четирите ключови стъпки са:

1. Осигурете  безопасност.
2. Оценете  състоянието на пострадалия.
3. Обадете се на службите за спешна помощ, когато е необходимо.
4. Приложете първа помощ.  

1. Осигуряване на безопасност

Първата ви задача е да гарантирате, че ситуацията е безопасна. Опитайте и разберете какво се е случило. Анализирайте ситуацията и проверете дали има някакви потенциални опасности (например трафик, огън, електричество).

Никога не поставяйте вашата собствена безопасност, изложена на риск. Подходете към  мястото на инцидента, ако можете да го направите, без да застрашавате собствения си живот. Ако това е възможно, тогава се опитайте да се гарантира безопасността на пострадалия  и минувачите.

Ако ситуацията е опасна и не може да окажете помощ, без да се изложите на риск,то  обадете се на службите за спешна помощ. Изчакайте на безопасно разстояние пристигането на аварийните екипи.

Пътен инцидент

Когато наближите пътно-транспортно произшествие, намалете скоростта, без да спирате твърде внезапно. Паркирайте колата си на сигурно място, до ръба на твърдия банкет, или встрани от пътя. Поставете флуоресцентно яке и застанете зад мантинелата, ако сте на магистрала. Използвайте знаци за опасност (например триъгълник или аварийните светлини), за да сигнализирате другите водачи, че е станал инцидент. Уверете се, че не пречите на пристигането на службите за спешна помощ.

Никога не се опитвайте да пресечете магистрала пеша! Внимавайте за електрически кабели по земята!. Уверете се, че никой не докосва кабелите или ги доближава!

Опитайте да предотвратите избухването на пожар. Изключете двигателя/те на всички превозни средства, участващи в произшествието! Не позволявайте на никого да пуши в района на произшествието. Бъдете наясно, че неактивираните  въздушни възглавници все още могат да се отварят на някакъв етап. Ако е възможно, активирайте ръчната спирачка на всички участващи превозни средства, за да ги стабилизирате!
Ако там вече е пристигнала професионална помощ, продължете. Винаги следвайте правилника за движение! Той уточнява какви са вашите задължения в случай на инцидент  по обществен път.


Пожар в дома

Опитайте се да алармирате всеки, който е в опасност, без да излагате на риск собствената си безопасност. Никога не влизайте в горящ дом! Отдалечете се от зоната на пожара и стойте на безопасно разстояние!

Ако се намирате в горяща сграда, напуснете я незабавно! Помогнете на останалите да напуснат сградата, доколкото можете да направите това по безопасен за вас начин! Ако се съмнявате в безопасността на ситуацията оставете всичко в ръцете на обучени спасители.

Домашни инциденти, свързани с електричество  

Приемете, че всички електрически кабели и електроуреди са под напрежение, докато не се убедите, че електричеството е изключено. Не докосвайте пострадалия, докато той е още в контакт с източника на напрежение! Помнете, че течности и предмети, които са в контакт с пострадалия,също могат да са проводници на
електричество! Изключете бушоните! Ако е невъзможно да ги изключите, изчакайте да пристигнат пожарникарите или друг специализиран персонал.


Спешно извеждане на пострадал

Това може да стане само когато той се намира в пряка, неконтролируема, опасност, ако не може да се осигури необходимата безопасност и ако можете да предприемете  действия, без да се излагате на риск. Ако е необходимо, преместете го до най-близкото безопасно място.
Ако пострадалият е в съзнание,обяснете му какво възнамерявате да направите, и го помолете да Ви сътрудничи. При възможност придържайте шията на пострадалия по време на евакуационната процедура.Завъртайте главата, шията или тялото на пострадалия колкото е възможно по-малко. Съществуват няколко техники за евакуация на пострадал, като влачене /със и без одеяло/, повдигане и др.

Използвайте правилни техники,въпреки че първият приоритет може да е бързото извеждане от опасната зона.

Опитайте се да предпазите пострадалия от студ или горещина, но го местете само ако е прекарал дълго време в студена околна среда и в резултат на това съществува реален риск.

Техника за повдигане:
1. Положете ръцете на пострадалия по дължината на тялото.2. Коленичете зад главата му. Плъзнете едната си ръка под шията му, а другата между лопатките му.Внимателно повдигнете главата и раменете му, и се приближете по-близо до него.


3. Повдигнете гърба на пострадалия, за да го приведете в седящо положение. Поддържайте раменете му.


4. Сложете двете си ръце под мишниците и хванете едната му предмишница. Захванете китката му с едната си ръка, а предмишницата му с другата си ръка.


6. Със силата на гръбначната си мускулатура станете и повдигнете пострадалия нагоре. Ходете гърбом, влачейки пострадалия с вас. Наблюдавайте за препятствия зад вас.


2. Проверка на състоянието на пострадалия  

Представете се и обяснете какво възнамерявате да направите. Това ще вдъхне на пострадалия по-голямо доверие към вас. Проверете състоянието му. Преди всичко разберете дали е в съзнание и дали диша самостоятелно. Състояния, при които е нарушено съзнанието или дишането, често са животозастрашаващи. Други примери на животозастрашаващи състояния са тежко кръвотечение, гръдна болка или удар.

3. Повикване на службите за спешна помощ при необходимост

Не винаги е необходимо да се търси /спешна/ медицинска помощ (напр. за малки кожни рани, епизоди на кратки припадъци и др.). Ако е необходима помощ, помагащият трябва да уведоми /алармира/ спешните медицински служби, Центъра за контрол при отравяния или друга квалифицирана  медицинска помощ в зависимост от конкретната ситуация. Телефонен номер 112 е всеобщо приет номер при спешни случаи във всяка страна - членка на Европейския съюз. Услугите, които можете да получите на този номер варират в различните страни.  


Каква информация трябва да предадете?

Т.к. всяка секунда е от значение при животозаплашваща ситуация, то от особена важност е да предадете ясна и точна информация, когато се обадите.

  • Кажете името си и опишете познанията си по първа помощ.

  • Обяснете какво се е случило:

    - Какъв е видът на инцидента? Например катастрофа, падане от стълба, пожар.
    - Има ли опасни ситуации, които изискват професионална помощ? Напр. пострадал в капан, опасност от eксплозия, паднал на земята високоволтов кабел и др.

  • Обяснете на спешните служби къде да дойдат:

      - Община и ако е необходимо район, улица и номер или някаква забележителност в района– например склад, бензиностанция или паметник.  
      - В случай на инцидент по магистрала, посочете номера на магистралата (напр. E40), платното за посока и най-близкия километър / миля маркер.  
      - В случай на извънредна ситуация в голяма сграда или обект с труден достъп (напр. блок от апартаменти, в училище или търговски център), посочете на службите за спешна помощ адреса на входа, където те трябва да стигнат. Това може да не бъде главния вход, но най-близкия вход или този с най-добрия достъп (например, асансьор, рампа, подслон, и т.н.). Уверете се, че всички маршрути са ясни (няма затворени порти или бариери, асансьорите са отворени и т.н.), така че да не се губи ценно време на службите за спешна помощ.

  • Дайте информация за пострадалите и опишете тяхното състояние:  

     - Брой пострадали.  
     - Дали има деца, бебета или други пострадали, които се нуждаят от специални грижи (напр. хора с увреждания, бременни, диабетици).
     - Дали пострадалия е в съзнание и дали диша нормално.  
     - Дали има видими специфични наранявания (напр. кървене или открити фрактури).  

  • Добре е операторът да знае, че ще има кой да напъти екипа до мястото на инцидента.  

  • Отговорете  на въпросите, зададени от спешния център.  

  • Не затваряйте първи телефона и останете на линия за допълнителни обаждания при необходимост.  

  • Оставете някого да посрещне и доведе спешния екип на мястото на инцидента.  


Кой предупреждава службите за спешна помощ?

Ако е възможно, останете с пострадалия. Помолете някой наблизо да повика спешна помощ. Ако той няма мобилен телефон и трябва да отиде до някъде и да позвъни от там, помолете го да се върне и докладва какво е свършил. По този начин ще сте сигурен,че разговорът се е състоял (и правилно е проведен).  

Ако сте сам с пострадалия, използвайте Вашия мобилен телефон. Можете да го изоставите временно за малко и то като крайна мярка.  

Ако някой друг се е обадил, убедете се че го е направил правилно. Ако се окаже , че са пропуснати важни обстоятелства, обадете се сам и доуточнете ситуацията.          

4. Оказване на първа помощ

Ако сте проверили за съзнание и дишане и сте  предупредили службите за спешна помощ, направете внимателен преглед на пострадалия и окажете по-нататък първа помощ. Дайте приоритет на най-сериозните рани.

Докато обмисляте какво да предприемете, направете регулярна оценка на съзнанието и дишането. Прегледайте пациента за евентуални други наранявания, като например счупени крайници! Проверете дали пострадалия носи някакви лекарства: напр. лекарства за сърце означават, че имате работа с кардиологичен пациент.Никога не предлагайте сами лекарства!

След като сте приложили действия за първа помощ (напр. спрели сте кървене или сте охладили с вода изгорен участък от тялото), уведомете за това службите за спешна помощ.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню