Дарение през кредитна/дебитна карта

Име:
Email:
Стойност на дарението  
* Моля изберете кауза
Там, където има най-голяма нужда
Топъл обяд
Деца, пострадали при пътни злополуки
Пострадали при бедствия, аварии и кризи
Насърчаване и развитие на творческите способности на деца и младежи със специфични потребности
* Въведи кода: / Enter code:

 


Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК – от физически и юридически лица

І. Данъчни облекчения за дарения в полза на Българския Червен кръст, направени от физически лица по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.22, ал.1, т.1, б.”и” от ЗДДФЛ се изразяват в това, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на Българския Червен кръст.
За да се ползва това облекчение е необходимо при подаване на годишната данъчна декларация да се приложат документи, удостоверяващи както статута на дареното лице, така и доказателства, че предметът на дарението е получен.

ІІ. Данъчни облекчения за дарения в полза на Българския Червен кръст, направени от юридически лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.31, ал.1, т.10 от ЗКПО се изразяват в това, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на Българския Червен кръст.
Не се признава за данъчни цели целият разход за дарение, когато с дарението се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпускат, или тези, които се разпореждат с него, или са налице доказателства, че предметът на дарението не е получен.