Дарение през e-pay


* Име/ Name:
* E-mail:
Стойност на дарението / Donation лв. / BGN   
* Дарявам за: / I make a donation for:
ПРОГРАМА "ТОПЪЛ ОБЯД" / "HOT MEAL" PROGRAMME
ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ И КРИЗИ / VICTIMS OF DISASTERS AND CRISES
ДЕЦА, ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП / CHILDREN, VICTIMS OF TRAFFIC ACCIDENTS
Фонд „Добротворчество“ / Charity fund “Good doers”
* Въведи кода: / Enter code:
Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК – от физически и юридически лица

І. Данъчни облекчения за дарения в полза на Българския Червен кръст, направени от физически лица по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.22, ал.1, т.1, б.”и” от ЗДДФЛ се изразяват в това, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на Българския Червен кръст.
За да се ползва това облекчение е необходимо при подаване на годишната данъчна декларация да се приложат документи, удостоверяващи както статута на дареното лице, така и доказателства, че предметът на дарението е получен.

ІІ. Данъчни облекчения за дарения в полза на Българския Червен кръст, направени от юридически лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.31, ал.1, т.10 от ЗКПО се изразяват в това, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на Българския Червен кръст.
Не се признава за данъчни цели целият разход за дарение, когато с дарението се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпускат, или тези, които се разпореждат с него, или са налице доказателства, че предметът на дарението не е получен.