За Бежанско-мигрантска служба

В света има милиони хора, които живеят далеч от родните си места. Някои доброволно напускат домовете си и заминават за чужди страни в търсене на по-добър живот, други са принудени да се разделят със своите семейства, за да се спасят от преследване, гражданска война или насилие. Макар и невидими, бежанците и мигрантите присъстват и в нашето общество.

Съществува основна разлика между бежанци и мигранти. Конвенцията на ООН от 1951 за статута на бежанците определя бежанеца като лице, което “поради основателни опасения от преследване по причини на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически убеждения се намира извън страната, чийто гражданин е то, и не може да се ползва от закрилата на тази страна, или не желае да се ползва от такава закрила поради тези опасения ...”.

За разлика от имигрантите, които доброволно напускат родните си места, за да намерят лична реализация в други страни, бежанците са принудени да напуснат, поради заплаха за техния живот и свобода. Със своите програми и дейности БЧК се стреми да улеснява социалната и икономическа интеграция на бежанците в България, да предотвратява изолацията на мигрантите и да спомага за формиране на положителни обществени нагласи към тези две групи в българското общество. В съответствие с червенокръстките принципи за хуманност и безпристрастност, БЧК оказва подкрепа на най-уязвимите групи сред бежанците и мигрантите и активно работи за тяхната социална защита.

Годишно БЧК предоставя помощ и широк кръг от социални услуги на около 1 300 чужденци, предимно лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут.

Ако желаете да допринесете със своя доброволен труд за един по-добър живот на бежанците в България може да се свържете с офиса на Бежанско-мигрантската служба на телефон 02 81 64 821.

Ако искате да подкрепите нашата работа може да дарите средства по следната банкова сметка:
BG 06UNCR7630 1000 030265; BIC: UNCRBGSF; УниКредит Булбанк


Последвайте ни във Фейсбук