Дейности
Организацията подпомага държавата в хуманитарните дейности по опазване и укрепване здравето на населението при възникване на бедствия, аварии и катастрофи. БЧК предоставя хуманитарна помощ при природни бедствия, бедствия от технологичен характер, аварии, катастрофи/кризи.
Основна задача на ПСС е да оказва помощ при нещастия в планините. Планинските спасители работят изцяло на доброволен принцип. Те дават дежурства в ключовите пунктове на големите български планини. Когато има нещастен случай, те провеждат сложни и тежки спасителни операции, като е...
Водноспасителната служба към БЧК е създадена през 1964 г.
Всички ние попадаме в рискови ситуации. Затова е важно предварително да се научим да оказваме първа помощ.
Да помага на най-уязвимите групи от населението е един от основните приоритети на Българския Червен кръст
БЧК участва в провеждането на различни информационни кампании и инициативи за повишаване на осведомеността, например за вредното влияние на тютюнопушенето и консумацията на алкохол, за промоция на сексуалното здраве и др.
Даряването на кръв доброволно и безвъзмездно е най-сигурната и безопасна форма, гарантираща здравето както на човека, който се нуждае от кръв, така и на дарителя.
Българският Червен кръст, воден от принципите на хуманността, неутралността и безпристрастността, създаде през 1997 г. Бежанско-мигрантската служба. Този акт институционализира започналата през 1993 г. дейност на организацията в подкрепа на интеграцията на бежанците.
БЧК поддържа връзки и работи с всички дружества на ЧК/ЧП, насочени към обединяване и координиране на усилията за повишаване на готовността на националните дружества за адекватно реагиране в случаите на бедствия, аварии и конфликти.
Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение.
Първият Закон за Българския Червен кръст е приет от 37-ото народно събрание през 1995 г. Организацията е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение за извършване на обществено-полезна дейност.
БЧК провежда фондонабирателни кампании, а с набраните средства подпомага уязвими групи от българското общество