ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ СКЛАД НА БЧК В гр. Силистра


Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своята оферта за всички или обособени позиции по т. 1, съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 12.00 часа на 30.06.2021 г. на електронен адрес: silistra@redcross.bg или  в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Силистра, бул. „Македония“ № 131.

За контакт: 086/ 82 30 80; 0888/ 136 074;

silistra@redcross.bg