Осигуряване на транспорт за доставка на хранителни продукти от склад на БЧК в с.Победа, област Добрич


Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своята оферта за всички или обособени позиции по т. 1, съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 12.00 часа на 25.06.2021 г. на електронен адрес: dobrich@redcross.bg или  в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ № 19.

Лице за контакт:

Милена Димитрова; тел.: 058 602 247;

e-mail:  finance.dobrich@redcross.bg