Задание-Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти - гр.Търговище


Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своята оферта за всички или обособени позиции по т. 1, съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 12.00 часа на 12.07.2021 г. на електронен адрес: targovishte@redcross.bg или  в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр.Търговище, ул. “30-ти януари“ №3

Лице  за контакт:

Ваня Борисова – тел. 0885857809