Задание -Осигуряване на транспорт за доставка на хранителни продукти- БЧК Шумен


Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своята оферта за всички или обособени позиции по т. 1, съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 12.00 часа на  21.06.2021 г. на електронен адрес: shumen@redcross.bg или  в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Шумен, ул. Цар Освободител 143  

Телефон за контакт: 0889 42 55 55