Задание- Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти с. Лозен, София


Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своето предложение или обособени позиции по т. 1, съпроводено с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 12:00 часа на 17.06.2021г. на електронен адрес: sofcom@redcross.bg или  в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер 76, ет. 3, ст. 329  

Телефон за контакт: 02/8122813; 0888273065 – Спаска Тасева