Задание осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти, гр. Бургас


Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своята оферта за всички или обособени позиции по т. 1, съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 12 часа на 27 май 2021 г. на електронен адрес: burgas@redcross.bg или  в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Бургас, к-с Възраждане, бл.7, партер

Лице  за контакт:  Вержиния Дограмаджиян

тел. м. 0894380741 /e-mail: burgas@redcross.bg