Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на ПСС


Вашата оферта следва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик до 16.00 часа на 27.05.2021 г. в ст.111 – деловодство на НС на БЧК, гр. София 1407 , бул. ”Джеймс Баучер” № 76 или по е-поща на адрес s.stoykov@redcross.bg