Задание - Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти, Видин


Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своята оферта за всички или обособени позиции по т. 1, съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 12.00 часа на 10.06.2021г. на електронен адрес: vidin@redcross.bg или в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Видин, ул.”Княз Борис І” №4.

Телефон за контакт:  094 / 60 60 95 – ОС на БЧК Видин.