Задание за избор на доставчик транспортна услуга


Всеки кандидат за изпълнение на поръчката  трябва да представи своята оферта за всички или особени позиции по т. 1, съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние.

Офертите следва да бъдат подавани в срок до 17:00 ч., 15.06.2021 г. подписани, подпечатани, сканирани на електронен адрес:  starazagora@redcross.bg или в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Стара Загора, бул. "Руски" 54,  стая 1 -Приемна

Телефона за контакт:  0888 145734