Задание за избор на доставчик за транспортна услуга


Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своята оферта за всички или обособени позиции по т. 1, съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 12.00 часа на 31.05.2021 г. на електронен адрес: vratza@redcross.bg или  в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Враца, ул.“Кръстьо Българията“ 18А

Телефон за контакт: 092/ 62 47 47 и 0884162900