Закупуване и доставка на хранителна добавка/и


Моля да изпратите Вашата оферта, съгласно изискванията, посочени в приложеното задание, до 16.00 часа на 23.02.2021 г. на адрес: гр. София, бул.”Джеймс Баучер” 76 – стая 111 - „Деловодство“ в запечатан непрозрачен плик.

Лице за контакт:  Марина Шехова, Гл. експерт, ел. поща: m.shehova@redcross.bg