Покана за избор на учители за курсове по български език за граждани на трети страни


Краен срок за получаване на офертите: до 17:00 ч. на 01.02.2024 г., лично или от упълномощено лице, в запечатан непрозрачен надписан плик в деловодството на  сградата на Секретариата на Обл.С на БЧК- Добрич, адрес:  9300 гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ 19;  мейл : dobrich@redcross.bg , телефон за връзка058 602 247


надпис за плика:
Поръчка:   Оферта за организиране на курсове по български език за граждани на трети страни по проект “Подобряване на условията за прием и интеграция на лица, търсещи убежище, бенефициенти на международна закрила и лица с предоставена временна закрила“, финансиран от ВКБООН през 2024 г.
Адрес:     „Български Червен кръст“ - Областен съвет Добрич, 9300 гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ 19
На вниманието на:   Виолета Каменова

Лице за контакт: Виолета Каменова  Експерт „ОРСП“ в Секретариата на Областен съвет на БЧК Добрич: телефон за връзка: 058 602 247