Финансови отчети - 2011 г.


Финанси, стопанска дейност
В условията на продължаваща икономическа и финансова криза Българският Червен кръст успя да запази финансовата си стабилност. В същото време организацията не само, че не намали обема на дейностите си в подкрепа на уязвимите, а в много отношения дори го увеличи. Голям принос за този резултат има работата по проекти на национално и областно ниво, съответстващи на нуждите и очакванията на обществото, уязвимите групи и в изпълнението на стратегическите приоритети на БЧК. През 2011 г. продължи и успешното осъществяване на дейности, носещи приходи, успоредно с повишаване на контрола за тяхното изразходване.

По отношение на приходите и разходите в организацията се водеше гъвкава и разумна политика за осигуряване на издръжката и финансиране на червенокръстките дейности. И през тази отчетна година не се наложи да се разходват средства от стратегическия финансов резерв на организацията. Разходите бяха обект на непрекъснато наблюдение и контрол на всички ръководни нива. Разумните икономии станаха неотменима част от политиката на ръководството и поведението на всички служители.

Логистика
Дейността по логистика обхваща получаването и предоставянето на хуманитарни помощи - взаимодействие и координация с дарители, идентифициране и обработка на постъпили искания за подпомагане, митническо освобождаване на пратки, точно прилагане на правилата от вътрешно организационните документи, относими към тази дейност, предоставяне на информация на оторизирани държавни институции за получени и изпратени хуманитарни помощи.

В последните години притокът на хуманитарни помощи е доста ограничен в сравнение с първите години на прехода. Изключение правят случаите, в които възникне бедствие. Тогава дарителите- български и чуждестранни- се активизират и се изпращат дарения конкретно за пострадалите от бедствието.

През 2011 г. са получени 147 пратки на обща стойност 869 587,04 лв., от които:
  • Дарения от български фирми и частни лица – 122 пратки на обща стойност 394 554,42 лв.;
  • Дарения от дарители от Европейската общност – 18 пратки на обща стойност 467 708,46 лв.;
  • Дарения от дарители извън Европейската общност – 7 пратки на обща стойност 7 324,16 лв.;

Сред най-големите български дарители са:
  • Лидл България – хранителни продукти на обща стойност 153 927,01 лв.;
  • Данон Сердика – хранителни продукти на обща стойност 52 562,34 лв.;
  • Мода Шпорт ЕООД, с. Равнища – дрехи на обща стойност 42 843,00 лв.;
  • Валмарк България ЕООД – “Марсианци Имунактив Ягода 100 таблетки с марсиански лазер – витамини за деца” на обща стойност 11 100,00 лв.;

Сред най-големите дарители от Европейската общност са:
  • Германски Червен Кръст – болнично оборудване, дрехи, завивки, храна, медикаменти и др. за разпределение от ОС на БЧК Пазарджик и НС на БЧК на обща стойност 241 701,55 лв.;
  • Асоциация Силви Вартан за България, Франция - обща стойност 214 484,77 лв.
Получените дрехи, храни, хигиенни материали, болнично оборудване, медицински консумативи и др. бяха предоставени на областните червенокръстки организации за нуждите на социални, здравни, лечебни, образователни и други видове заведения, както и за нуждите на уязвимите групи, семейства и индивиди по места. На национално ниво хуманитарното подпомагане се координираше от Националната комисия по хуманитарни помощи. За 2011 г. Комисията проведе 4 заседания, на които текущо се разглеждаха наличните в Централна Складова база Лозен на БЧК материали и молбите за предоставяне на материална помощ. Текущо се анализираше постъпващата от Областните организации на БЧК информация за нуждите в цялата страна.