Финансови отчети - 2009 г.


Икономическата и финансова криза в страната, финансовите затруднения на корпоративния сектор и намалените приходи в бюджета на държавата се отразиха директно и индиректно върху финансовото състояние на организацията през 2009 г.
Директното проявление се изрази в намаляване на приходите, които постъпваха от стопанска дейност. Индиректното проявление на кризата се изрази в намаляване на приходите от дарения поради финансовите затруднения, които изпитваха институциите, корпоративния сектор, цялото обществото и всеки отделен гражданин.
Трудностите ни мобилизираха да организираме работата така, че да се запази финансовата стабилност, да продължи дейността в обем, съответстващ на нуждите на обществото, уязвимите групи и изпълнението на стратегическите приоритети на БЧК. Финансовият ресурс се насочваше преимуществено за изпълнение на приоритетни задачи, в съответствие със стратегическия план на БЧК.
Източниците за финансиране на дейността през 2009 г. бяха собствени приходи, проекти, субсидия от държавния бюджет за частично финансиране на дейностите, които изпълняваме в подкрепа на държавата, дарения, приходи от фондонабирателни кампании, членски внос и др.
Въпреки негативното влияние на икономическата криза, стопанската дейност на организацията през 2009 г., остана основен източник на приходи и чрез нея се осигуриха средства за дейностите, като приоритетно се насочваха средства за подпомагане на уязвими граждани, за повишаване на бедствената готовност, за укрепване структурите на организацията и др.
През 2009 г. продължи развитието и утвърждаването на НУЛЦ-Лозен като най-голямата складова база на организацията и място за провеждане на обучения, прояви и състезания на БЧК, партньори и външни организации. Усъвършенствана бе материалната база и се повиши логистичният капацитет на центъра. Започна ремонта и санирането на фасадата на Централната складова база (ЦСБ).
През отчетния период продължи процеса по утвърждаването на вътрешния контрол в организацията като важна и полезна за ефективното управление дейност. БЧК осъществява дейността си в съответствие с установените нормативни и вътрешни правила, контролната среда непрекъснато се подобрява, механизмите на управление работят ефективно, финансовата дисциплина е на добро ниво. При установяване на пропуски се предприемат бързи и адекватни мерки за отстраняването им.

Резултатите от финансовата и икономическата дейност на БЧК за 2009 г. вижте в прикачените файлове: