Финансови отчети - 2008 г.


През 2008 г. Български Червен кръст работеше и развиваше своя капацитет в динамична външна икономическа среда. През първото полугодие беше регистриран най-високия икономически растеж от 1996 г. насам. Същевременно, в края на годината започна да се усеща влиянието на световната икономическа криза, възникна и газовата криза, която за България е от огромно значение, тъй като пряко засегнати от нея са близо една пета от българите.
Икономическите и социални процеси протичаха с различен интензитет в отделните части от страната. Налице са регионални различия по отношение на производства, доходи, заетост, качество на инфраструктурата. В страната се наблюдават изразени разлики от вида „център-периферия” и значителни вътрешно-регионални различия на местната икономика и благоустроеност на населените места.
Социалните въпроси и развитието на човешките ресурси са съществен компонент от анализа на ситуацията в страната. През последното десетилетие България се характеризира с устойчив отрицателен прираст, съпроводен от застаряване на населението и обезлюдяване на части от територията. Независимо от относително добрата образованост на населението, има ясно изразена тенденция на спад в качеството на средното образование. В България не намаляват острите социални проблеми, свързани с хора с увреждания, наркомани, малцинствени групи, бездомници и други рискови групи. Необходими са както допълнително финансиране за социалните интервенции, така и по-добра координация между участващите държавни институции и неправителствения сектор.
В тази сложна икономическа и социална среда БЧК стабилно работеше във всички направления на дейностите си, реализирайки мисията в името на която е създаден, да помага на уязвимите, да бъде надежден партньор на държавата в борбата с бедствия от различно естество и при решаването на значими социални проблеми.
През 2008 г. организацията финансираше дейностите си чрез различни източници - собствени приходи, проекти, субсидия от държавния бюджет/подкрепа от държавата в изпълнение на Женевските конвенции и Закона за Българския Червен кръст/, дарения, фондонабирателни кампании и др.
Приходите от стопанската дейност са съществен елемент от приходите. Чрез нея се осигурява финансов и материален ресурс, който дава възможност на организацията да се справя адекватно с всички предизвикателства. На фона на намаляващото или напълно спиращо финансиране от външни донори, стопанската дейност осигурява стабилен доход, който се насочва към укрепване на структурите на организацията, осигурява се издръжката и се финансират програми за подпомагане на уязвими групи от населението. Целта е да се подобряват и създават нови предпоставки за все по-благоприятно развитие на стопанската дейност, оценявайки значението й като основен финансиращ източник. Тенденцията, която се наблюдава в последните години е на увеличаване на приходите от стопанска дейност в рамките на общите.
Съществен напредък в развитието си през 2008 г. бележи Националния учебно-логистичен център, Лозен. Постигнати са забележителни резултати по превръщането на центъра в модерно място за обучения и отдих. От структура, която се нуждаеше от средства за дейността си, той се превърна в печелившо звено, което не само успява да осигури средствата си за издръжка, но се заделят ежегодно и средства за инвестиции за повишаване капацитета на базата, и средства за финансиране на програми за подпомагане на уязвими лица.
Българският Червен кръст, като обществена организация с особен статут, която получава финансова помощ от държавата под формата на субсидия от държавния бюджет и която ползва преференции по данъчни и митнически закони, и през 2008г. бе обект на проверка от страна на държавни контролни институции.
Резултатите от проверките са благоприятни за БЧК и са показател за добросъвестното прилагане на законодателството и вътрешно-организационните документи.
В изпълнение на поети ангажименти към донори, текущо бяха извършвани проверки по изпълнението и отчитането на проекти с външно финансиране , от различни международно признати одитни компании. Резултатите от всички проверки показаха спазване изискванията на донорите и целесъобразно изразходване на финансовите средства.
През отчетния период продължи стремежа на организацията чрез собствения си капацитет да анализира и оценява процесите, които протичат и непрекъснато да подобрява механизмите в областта на управлението и контрола. Беше реализиран съществен напредък в упражняването на вътрешния контрол във всички структури и на всички нива от дейността. Основните изводи от извършените проверки в рамките на вътрешния контрол са, че контролните механизми работят ефективно, допусканите пропуски намаляват, спазването на финансовата дисциплина е на добро ниво.

Резултатите от финансовата и икономическата дейност на БЧК за 2008 г. вижте в прикачените файлове: