Финансови отчети - 2007 г.


През 2007 г. Българският Червен кръст продължи да работи за укрепване на своя финансов капацитет на всички нива. Активно се работеше за разширяване на обема и подобряване на качеството на дейностите, от които се реализират собствени приходи - различни видове обучения, оказване на помощ в планините и водните площи, хотелска дейност, продажба на стоки. Ефективно се управляваха имотите на организацията чрез отдаването им под наем при най-добри пазарни условия.
Голям успех бележи развитието на НУЛЦ в Лозен като база за обучение на БЧК, но и притегателен център за много външни клиенти, които го избират за провеждане на различен вид обучения и прояви. Една немалка част от приходите на базата се реинвестират за подобряване на условията, а с част от средствата се покриват разходите за червенокръстките мероприятия. С разкриването на филиали на центъра в някои от областите дейността ще се разшири още повече.
Особено внимание през годината беше обърнато на финансовото стабилизиране на областните организации чрез насочване на по-голям финансов ресурс от различни източници към тях. През 2008 г. този процес ще продължи.
Чрез финансово-стопанската дейност се осигурява стабилен доход, който се насочва към финансиране на програми за подпомагане на различни уязвими групи от населението, укрепване на структурите на организацията и осигуряване на издръжката. Стремежът е да се подобряват и създават нови предпоставки за все по-благоприятно развитие на стопанската дейност като основен финансиращ източник. Тенденцията, която се наблюдава в последните години, е към увеличаване на дела на приходите от стопанска дейност в рамките на общите.
Паралелно с активната работа по развиването на финансовата и стопанската дейност протичаше засилен процес по осигуряване на прозрачност, добра отчетност и значително подобряване на контролната среда в организацията.
През 2007 г. бяха въведени съвременни подходи за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрола и управлението, както и при изграждането и функционирането на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол. Бяха предприети конкретни стъпки по прилагането на няколко нови закона, синхронизирани с европейското законодателство, а именно Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и Закона за държавната финансова инспекция. В Секретариата на НС на БЧК бяха създадени две нови структури, звено „Вътрешен одит” и звено „Вътрешен финансов контрол”, чрез които се извършваше вътрешен одит на системите за управление и контрол, упражняваше се предварителен и последващ контрол върху администрирането на приходите и разходите на организацията.

Резултатите от финансовата и икономическата дейност на БЧК за 2007 г. вижте в прикачените файлове: