Финансови отчети - 2006 г.


През 2006 г., следвайки целите, залегнали в Стратегията на БЧК до 2010 г., и на фона на общия икономически растеж в страната, продължи финансовото стабилизиране на БЧК. Успоредно с дейностите по реализиране на мисията на БЧК, организацията влагаше усилия и ресурси и в утвърдените си стопански дейности, в които е силна и има голям капацитет. Инвестирани бяха средства в структури и дейности, чийто потенциал се развива позитивно и които в последствие ще носят приходи за организацията.
Важен източник за финансиране на дейностите в организацията беше стопанската дейност. Бяха реализирани значителни приходи от наеми, курсове за обучение по първа долекарска помощ, приходи от оказана помощ в планините, обучение на водни спасители и други. Специално внимание беше насочено към развитие на учебните центрове на БЧК и превръщането им в привлекателно място за провеждане на обучения, организирани мероприятия и бази за отдих. Направени бяха инвестиции за подобряване на материалната база, беше разширен асортиментът от предлагани услуги, усъвършенства се учебно-методическата дейност, подобри се управлението като цяло. Особен ръст в развитието си отбеляза НУЦ на БЧК в с. Лозен.
БЧК продължи активно да работи по проекти, финансирани от различни чуждестранни донори. По-големи от тях, които се изпълняваха през 2006 г., бяха: “Домашни грижи”, финансиран със средства на обща стойност 295 хил. лв., от които 208 хил. лв. - от Швейцарския Червен кръст, 48 хил. лв. - от Италианския Червен кръст и 39 хил. лв. - от Германския Червен кръст; “Дом за възрастни хора в Кърджали” - 143 хил. лв., финансиран от Холандския Червен кръст; “Трафик на жени и деца” - 71 хил. лв., финансиран от Норвежкия Червен кръст.
Държавната субсидия беше насочвана към дейностите, които държавата е възложила на БЧК и за които го подпомага. Средствата бяха влагани в следните направления:усъвършенстване на дейността и укрепване на капацитета на организацията на национално и областно ниво за адекватна реакция при ситуации на бедствия, аварии и катастрофи в т.ч. превенция чрез подготовка на щатни служители и доброволни формирования за работа при кризи и в бедствени ситуации; спасителна дейност по оказване на помощ при инциденти и нещастни случаи в планините и водните площи; провеждане на различни форми на социално-помощна дейност и предоставяне на услуги, привличане, получаване и разпределение на хуманитарни помощи за различни групи нуждаещи се, обучение на различни контингенти от населението за оказване на първа долекарска помощ и първа психологична помощ, промоция на доброволното и безвъзмездно кръводаряване, промоция на здраве и повишаване на здравната култура на населението, ограничаване разпространението на социалнозначими заболявания и др.; дейност, свързана с подпомагане на социално-икономическа интеграция на бежанците в РБългария и работа с мигранти.
През 2006 г. в БЧК се извърши анализ на адекватността и ефективността на основни процеси в организацията и преглед на съществуващите системи за управление и контрол. За целта бяха ангажирани и експерти от Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ). В резултат на анализа беше установено, че в БЧК има действащи добри механизми в областта на управлението и контрола, регламентирани в различни вътрешно-организационни документи. Специално внимание бе отделено на предизвикателствата и възможните рискове в организацията. От изводите бяха очертани и следващите стъпки за усъвършенстване на съществуващите системи за управление и контрол с цел минимизиране на рисковете.

Резултатите от финансовата и икономическата дейност на БЧК за 2006 г. вижте в прикачените файлове: