Финансови отчети - 2005 г.


През 2005 г. Финансово-административната и стопанска дейност БЧК бе насочена към повишаване на финансовата стабилност и създаването на ефективни механизми за генериране и разходване на средства с цел осигуряване на основните хуманитарни дейности на организацията и изпълнение на нейната мисия. Усилията бяха насочени към разнообразяването на източниците на финансиране – прилагане на модерни подходи за изграждане на партньорства и привличане на ресурси на местно ниво, подготовка и изпълнение на проекти с чуждестранни партньори, разширяване набора от предлагани услуги и подобряване на качеството им, изграждане на партньорства с корпоративния сектор и т. н. съчетано с ефективно администриране, целесъобразно управление на средствата и прозрачност при отчетността им. Освен ангажиментите, свързани с ресурсно и логистично осигуряване на традиционните червенокръстки дейности, след наводненията през лятото на 2005 г., бе осъществена ефективна организация за акумулиране и целесъобразно разпределение на допълнителен финансов и материален ресурс за подпомагане на пострадалото население.
Във все по-голяма степен БЧК разчита на приходите от стопанска дейност като източник на средства за издръжка на многобройните си хуманитарни дейности. Във всички изпълнявани проекти организацията участва със собствен принос, изразяващ се в ангажирането на изградения капацитет на организацията. Специално внимание бе отделено за активизиране дейността на учебните бази и центрове на БЧК по привличане на повече външни мероприятия и клиенти. Особено добър успех в това отношение беше отбелязан в НУЦ на БЧК, с. Лозен, където бяха реализирани приходи два пъти повече в сравнение с 2004 г.
През 2005 г. настъпиха промени в счетоводното отразяване на дейността на Български Червен кръст, свързани с преминаването към Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансови отчети. Извършиха се промени в Счетоводната политика на организацията, които включват новите правила и условия при текущото осчетоводяване на дейността и при изготвяне на Годишния финансов отчет.

Резултатите от финансовата и икономическата дейност на БЧК за 2005 г. вижте в прикачените файлове: