ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРТА
icon_docs.gif
  Техническо задание - pdf-файл


Областният съвет на Българския Червен кръст - Стара Загора провежда процедура за определяне на изпълнител с предмет: Закупуване на употребяван товарен микробус с технически допустима максимална маса до 3,5 тона

Изисквания:
Офертите следва да съдържат:
1. Предмет на поръчката
2. Технически характеристики на поръчката - документацията за участие трябва да съдържа описание на минимални технически характеристики на предлагания автомобил съобразно техническото задание (приложение 1).
3. Срок за изпълнение на поръчката
4. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 работни дни.
5. Предлаганата цена без ДДС и с включен ДДС, ако участникът е регистриран по ЗДДС.
6. Условия за плащане.
7. Всеки участник има право да представи само една оферта, която може да включва варианти за модели и търговски марки.
8. Участниците следва да представят документи за съдебна и данъчна регистрация.


Краен срок за представяне на предложенията - до 17:00 часа на 14.09.2017 г., четвъртък, в стая № 1 - приемна, етаж 1, бул."Руски" №54, Стара Загора, ОблС на БЧК, или подпечатани и сканирани на електронен адрес: starazagora@redcross.bg

Пълното задание може да изтеглите от прикачения файл