ЗАДАНИЕ

В изпълнение на „СЪПЪТСТВАЩИТЕ МЕРКИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „BG05FMOP001-2.002 - Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти - 2016”, НС на БЧК набира оферти за доставка на 622 броя апарати за измерване на кръвно налягане, които откриват и предсърдно мъждене.
Предмет на поръчката:
Доставка на 622 броя апарати за измерване на кръвно налягане.
Квалификационни изисквания:
Български или чуждестранни производители или търговци – юридически лица.
Технически изисквания към изделието:
1. Апаратите да са автоматични – с автоматично напомпване и цифров дисплей;
2. Да са снабдени с технология за регистриране на предсърдно мъждене;
3. Избор между батерии или мрежово използване на адаптер;
4. Възможност за запаметяване на измерванията, анализ и проследяване на здравословното състояние чрез пренос на данните от всички измервания – USB порт към компютър;
5. Чанта за съхранение;
6. Възможност за работа с презареждащи се батерии.

Офериране:
При изготвяне на офертата моля да бъдат включени:

1. Предлагана цена с включен ДДС , ако участникът е регистриран по ЗДДС. В офертата отделно да е включено обучение за работа с апаратите във всички областни съвети на БЧК.
2. Срок за изпълнение на поръчката.
3. Срок за валидност на офертата най – малко 30 дни от крайния срок за подаване на офертите.
4. Условие за плащане.
5. Фирмени данни.

Офертите ще бъдат оценявани по следните критерии и техните относителни тежести:

а/Степен на съответствие с предмета на поръчката – 40%;
б/Предложена цена – 40%;
в/ Срок за изпълнение - 20%.

Доставката е с транспорт на доставчика до складова база на БЧК в с. Лозен, ул. Половраг № 31.

Краен срок за получаване на офертите до 12.00 часа на 30.11.2017 г. в стая 111 - деловодството на НС на БЧК на адрес: бул. „Джеймс Баучер” 76, София 1407, или на електронен адрес: p.penchev@redcross.bg.
До изтичане на срока за подаване на офертите участника в процедурата има право да променя, допълва или да оттегли своята оферта.