ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРТА


1. Предмет на поръчката -„Доставка на газокар за нуждите на Централната складова база на БЧК" със следните параметри:
  • Товароподемност - 2 500 кг.;
  • Работна височина - 5 300 мм;
  • Вилични изравнители;
  • Вилични удължители;
  • Гаранционно и извън гаранционно обслужване=

2. Срок за изпълнение на поръчката - до 30 дни след подписване на договора.
3. Предлагана цена без ДДС и с включено ДДС.
4. Условия за плащане.
5. Срок на валидност на офертата - минимум 30 календарни дни след последния срок на подаване.
6. Критерии за оценка и техните относителни тегла:
  • Степен на съответствие с предмета на поръчката - 40%;
  • Предложена цена - 40%;
  • Срок за изпълнение - 20%;

7. Краен срок за предоставяне на офертите до 16.00 ч. на 27.12.2018 г. в стая № 111 - деловодството на НС на БЧК, София, бул. "Джеймс Баучер" №76 или на електронен адрес: reservation@abv.bg: redcross_nuc@abv.bg.
След указаното време оферти не сe приемат.
Кандидатите могат да представят оферти за една, или повече марки и модификации, съответстващи на предмета на поръчката.
Доставката е с транспорт на доставчика до складова база на БЧК с. Лозен, ул. „Полуврак” 31. Транспортът следва да е включен в цената на артикула.

Допълнителна информация относно поръчката и изготвянето на офертите можете да получите на тел. 0889 60 12 60.