ЗАДАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ


Сдружение Български Червен кръст набира оферти за избор на изпълнител за извършване на национално представително проучване на обществените нагласи спрямо граждани на трети страни, лица, търсещи и получили международна закрила по проект „Да опознаем другия“ финансиран от МВР по линия на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ - договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №812108-105/20.12.2017 г.

В случай, че проявявате интерес, моля да изпратите оферта съдържаща следната информация:
1. Предмет на поръчката: извършване на национално представително проучване на територията на Република България на обществените нагласи спрямо граждани на трети страни, лица, търсещи и получили международна закрила представено в писмен вид под формата на доклад.

2. Подадената оферта следва да съдържа:
  • Подход и методология за изпълнение на поръчката
  • териториален обхват на проучването – минимум девет области
  • Етапи на изпълнение на поръчката
  • Профил респонденти - мъже и жени, възрастови групи 18-29, 30-45, 46-60, над 60 години
  • минимуми брой респондентите – 1000 лица
  • Данни на фирмата;
  • Обща цена за цялата поръчка в лева без ДДС и с ДДС;
  • Условие на плащане –авансово плащане и окончателно плащане след изготвяне и предаване на доклада на проучването.
  • Срок на валидност на офертата – не по-малко от 30 дни от датата на подаване;
  • Срок за изпълнение – в рамките на 3 месеца от датата на сключване на договор с БЧК .

3.Офертите ще бъдат оценявани по следните критерии и техните относителни тегла:
а) Степен на съответствие с предмета на поръчката - 50%
б) Предложена цена -40%
в) Срок за изпълнение -10%

Адрес за подаване на оферта: Български Червен кръст, бул. Джеймс Баучер 76, 1407 София
Офертите се приемат в запечатан непрозрачен плик на адрес: 1407 София, бул.”Джеймс Баучер”76, стая 111 - Деловодство или се изпращат на електронен адрес m.bakardzhieva@redcross.bg до 17:00 часа на 15.08.2018 г. Телефони за връзка: 02/ 4923092 и 0889 566 402.