Процедури и обяви
ОБЯВА
Областният съвет на Българския Червен кръст - Русе обявява провеждане на процедура по подбор за заемане на длъжности в социалните услуги:

 • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТ) в гр. Русе, намиращ се на ул. „Битоля“ 1 а, с капацитет 8 деца
 • Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ), намиращ се ул. „Битоля“ 1 а, с капацитет 15 деца

Одобреният кандидат ще заема следните длъжности:

1. Управител на ЦНСТД – 0,25 щатна бройка;
2. Управител на ЦРДУ – 0,5 щатна бройка;
3. Социален работник в ЦНСТД – 0,25 щатна бройка;


I. Минимални изисквания за заемане на длъжностите.
1. За длъжността „Управител на ЦНСТД”:
 • Степен на завършено образование - висше;
 • Образователно-квалификационна степен: „магистър”;
 • Област на висше образование - Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки;
 • Професионално направление - „Социални дейности”, „Психология”, „Педагогика”, „Социална педагогика“;
 • Професионален опит - минимум 3 години.
 • Опит в подготовката и кандидатстването по проекти.
 • Умения за работа в екип

2. За длъжността „Управител на ЦРДУ” :
 • Степен на завършено образование - висше;
 • Образователно-квалификационна степен: „магистър”;
 • Област на висше образование - Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки;
 • Професионално направление - „Социални дейности”, „Психология”, „Педагогика”, „Социална педагогика“;
 • Професионален опит - минимум 3 години.
 • Опит в подготовката и кандидатстването по проекти.
 • Умения за работа в екип.

3. За длъжността „Социален работник в ЦНСТД”:
 • Степен на завършено образование: висше;
 • Образователно-квалификационна степен -„бакалавър”;
 • Област на висше образование - Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки
 • Професионално направление - „Социални дейности”, „Педагогика”;
 • Професионален опит - минимум 2 години.

II. Характер на работата.
Характерът на работата за всяка длъжност е определен с длъжностна характеристика. Екземпляр може да бъде получен при подаване на документите.

III. Начин на провеждане на процедурата по подбор
1.За длъжностите Управител на ЦНСТД и Управител на ЦРДУ :
1.1. Разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност
1.2. Защита на разработените концепции пред комисия за длъжностите „Управител на ЦРДУ” и „Управител на ЦНСТД”
1.3. Събеседване с кандидатите /на събеседване ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени по документи/.
2.За длъжността „Социален работник в ЦНСТД”
2.1. Разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност
2.2. Събеседване с кандидатите /на събеседване ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени по документи/.

IV. Необходими документи за участие:
1. Заявление за участие в подбора на кандидати за длъжностите: „Управител на ЦРДУ”, „Управител на ЦНСТД” и „Социален работник в ЦНСТД” до Директора на Секретариата на ОС на БЧК – Русе /в свободен текст/;
2. Професионална автобиография/CV;
3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
4. За длъжностите: „Управител на ЦРДУ” и „Управител на ЦНСТД” - Концепция за дейността и развитието на социалната услуга ЦНСТД и Концепция за дейността и развитието на социалната услуга на ЦРДУ

V. Място и срок за подаване на документите:
В срок от един месец от публикуването на обявата в местните печатни и електронни медии, но не по-късно от 16 октомври 2017 г., кандидатите подават горепосочените документи в Офиса на Секретариата на ОС на БЧК – Русе намиращ се в гр. Русе , ул. Плиска №2, бл. Плиска, всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа.

За длъжностите „Управител на ЦНСТД” и „Управител на ЦРДУ” - кандидатите представят документите в запечатан непрозрачен плик, съдържащ два отделни плика, обозначени, както следва: плик № 1 - документи за участие и плик № 2 - концепция за дейността и развитието на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Център за работа с деца на улицата. При приемане на документите върху плика се отбелязват Входящ номер, дата и час на постъпване. Документи, изпратени по пощата не се приемат.

За длъжността „Социален работник в ЦНСТД” - кандидатите представят документите в запечатан непрозрачен плик, съдържащ документи за участие. При приемане на документите върху плика се отбелязват Входящ номер, дата и час на постъпване. Документи, изпратени по пощата не се приемат.

Всички данни, предоставени от кандидатите, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор

За допълнителна информация: Антоанета Ябанозова – експерт в Секретариата на ОС на БЧК – Русе, телефон за връзка 0878 11 86 46