Процедури и обяви
Задание
1. Предмет на поръчката - „Попълване на бедствения резерв” на БЧК със следните позиции:
  • Одеяла вълнени (115 Х 200 сm) - 2 000 бр.
  • Спално бельо от полиестер комплект (долен чаршаф и плик) с размери 130 Х 200 cm и калъфка за възглавница с размери (50 Х 70 cm) - 10 000 бр.
  • Възглавници с дунапренен пух 700 гр. (50 Х 70 cm) - 10 000 бр.

2. Срок за изпълнение на поръчката - до 30 дни след подписване на договора.

3. Предлагана единична цена за единица мярка по всяка позиция и обща цена за съответната позицията, без ДДС и с включено ДДС, ако участникът е регистриран по ЗДДС.

4. Условия за плащане.

5. Срок на валидност на офертата - минимум 30 календарни дни след последния срок на подаване.

6. Представяне на образци/мостри на всеки отделен артикул;

7. Обработка на вълнените одеяла против молци.

8. Начин на пакетиране на отделните позиции, пригодени за дълговременно съхранение.

9. Сертификат за произход и качество на артикулите

10. Критерии за оценка и техните относителни тегла:
  • Степен на съответствие с предмета на поръчката – 40 %;
  • Предложена цена – 40 %;
  • Срок за изпълнение – 20%;

Краен срок за предоставяне на офертите и мострите до 16.00 ч. на 05.05.2017 год. /петък/ в стая 111 – деловодството на НС на БЧК, София, бул. Джеймс Баучер № 76 или на електронен адрес: redcross_nuc@abv.bg; l.karakanovski@redcross.bg. След указаното време оферти не си приемат.
Кандидатите могат да представят оферти за всички, или за обособени позиции.

Доставката е с транспорт на доставчика до складова база на БЧК с. Лозен, ул. „Полуврак” 31. Транспорта следва да е включен в цената на артикула.
Допълнителна информация относно поръчката и изготвянето на офертите можете да получите на тел. 0884 156 835 и 0889 60 12 60.