Процедури и обяви
Задание - покана
icon_docs.gif
  Техническо задание - doc-файл
icon_docs.gif
  Виза


Във връзка с необходимостта от избор на изпълнител на поръчка с предмет: “Изготвяне на технически проект за реконструкция на съществуваща двуетажна монолитна сграда и изграждане/надграждане на нова многофункционална сграда, в поземлен имот на БЧК в к. к. Боровец, град Самоков с идентификатор № 65231.919.456“ се обръщаме към Вас за изготвяне на оферта, в която са включени следните реквизити:
1. Предмет на поръчката съгласно приложеното техническо задание и параметри;
2. Предлагана цена без ДДС и с включено ДДС, ако участникът е регистриран по ЗДДС;
3. Срок на изпълнение на поръчката;
4. Условие на плащане;
5. Срок на валидност на офертата.


Описаните в предмета на поръчката два подобекта са разположени в поземлен имот с идентификатор № 65231.919.456, собственост на БЧК. За всеки от тях да се разработи технически проект, така че параметрите им да са в рамките на одобрения за горецитирания поземлен имот ПУП. Обектите трябва да могат да се изпълняват поотделно и поетапно. Проектната документация да се предаде на хартиен носител в три екземпляра, както и на магнитен носител.

Проектите да се разработят по части:
 • Архитектурна;
 • Конструктивно обследване на съществуващите сгради;
 • Конструктивна част;
 • Електро;
 • В и К;
 • ОВ;
 • Газоснабдяване;
 • Енергийна ефективност с доклад;
 • Геодезия;
 • Ландшафт;
 • ПАБ;
 • Външни връзки с действащата инфраструктурна мрежа по части В и К, газоснабдяване, електро;
 • Подробна количествена сметка по упоменатите по-горе обекти и части;
 • Остойностяване на количествената сметка по пазарни цени.

Офертите ще бъдат оценявани по следните критерии и относителни тежести:
 • Степен на съответствие с предмета на поръчката - 40%;
 • Предложена цена - 40%;
 • Срок на изпълнение - 20%.

Офертите трябва да се предадат/получат в деловодството на НС на БЧК, София, бул.“Джеймс Баучер“76, ст. 111 до 16.00 часа на 27.03.2017 г. или на ел. адрес i.michailova@redcross.bg.
За контакти: инж. Ирена Михайлова, тел. 0887 597 117
Приложение: 1. Техническо задание
2. Виза за проектиране