Задание за външно саниране и основен ремонт на покрив


ИНВЕСТИТОР: БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

ОБЕКТ: ВЪНШНО САНИРАНE, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ И НА ВЪНШНА ТЕРАСА НА МАСИВНА СГРАДА В ИМОТ НА БЧК, НАХОДЯЩА СЕ В ПИ 65231.919.456, УПИ II, КВ. 19 ПО ПЛАНА НА К.К. БОРОВЕЦ, ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

ФАЗА: СТРОИТЕЛСТВО

I. СЪЩЕСТУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
БЧК е собственик на имот в курортен комплекс Боровец, Самоков, който включва поземлен имот и двуетажна масивна сграда със застроена площ от 503 кв. м и разгъната застроена площ от 1 149 кв. м, идентификатор 65231.919.456.3;

ІІ. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Инвестиционните намерения на БЧК са да се подмени изцяло съществуващата външна изолация, да се направи основен ремонт на покрива и на съществуващата външна тераса на сградата с идентификатор № 65231.919.456.3

Базата е строена в периода 1978-1983 година за база на ПСС към БЧК. Застроената площ е 509.00 м2 , а разгънатата застроена площ е 1 149.00м2. Масивната част на кота +0.00 и -1.95 не е топлоизолирана и е облицована с дялан камък. Горните етажи са санирани с изолация от минерална вата - 5 см и PVC сайдинг, която не само не е достатъчна за климатичните условия, но е и силно компрометирана. Под терасата има складови помещения и метална цистерна за гориво, която вече не се използва, тъй като базата се отоплява на газ. Облицовката е дървена и е силно компрометирана. Дограмата на сградата е почти изцяло подменена с PVC – дограма, златен дъб.

Предвижда се да се запази каменната облицовка, а външната изолация на масивната част над кота +0.00 да се подмени изцяло с нова, която ще е 10 см каменна вата. Финално, фасадните стени ще се изпълнят от WPC( дървесно-полимерен композит) плоскости, произведени от дърво и полимери, които запазват най- добрите свойства на дървото и в същото време носят здравината и издържливостта на полимера. Съществуващата тераса следва да се обнови, като се подмени настилката със съвременна такава. Металната цистерна за горива трябва да се демонтира. При необходимост, основите на терасата ще се изградят отново по старите контури.

Покривната конструкция е стоманобетонна, покрита с профилирана ламарина без топлоизолация и снегозадържащи решетки. Наклонът е 11.35 градуса, което е предпоставка за натрупване и падане на снежни навявания. Предвижда се задигане на билото на покрива с лека дървена конструкция, с която не се увеличава съществуващото натоварване върху покривната конструкция с повече от 5% и не се изисква допълнително усилване на конструкцията. Полага се топлоизолация каменна вата, 15 см и подмяната на ламариненото покритие с метални керемиди с PVC покритие.

ІII.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
Офертата трябва да съдържа следните реквизити:
1. Предмет на поръчката съгласно приложеното техническо задание и параметри;
2. Предлагана цена без ДДС и с включено ДДС за всяка позиция поотделно и обща цена;
3. Срок на изпълнение на поръчката – до 15 октомври 2018 година;
4. Условие на плащане - авансово, поетапно с приспадане на аванса;
5. Срок на валидност на офертата - не по-малко от 60 дена от датата на подаване на офертата;.
6. Удостоверение от Камарата на строителите за правоспособност за изграждане на обекти от IV-а категория;
7. Референции за изпълнени обекти;

Офертите ще бъдат оценявани по следните критерии и относителни тежести:
• Степен на съответствие с предмета на поръчката - 40%;
• Предложена цена - 40%;
• Срок на изпълнение - 20%.

Офертите трябва да се предадат в деловодството на НС на БЧК, София, бул.“Джеймс Баучер“76, ст.111 до 12.00 часа на 12.07.2018 г. на хартиен и магнитен носител в непрозрачен плик.

За контакти: инж. Ирена Михайлова, тел. 0887 597 117; i.michailova@redcross.bg

Приложения в прикачен файл: 1. Количествени сметки