ОБЯВА


Сдружение „Български Червен кръст“ информира всички заинтересовани лица, че в изпълнение на решение на Общото събрание на организацията поканва желаещите да представят инвестиционни предложения за разрушаване на част или цялата сграда на БЧК, представляваща Национален учебен център по водно спасяване, находяща се в гр. Созопол, ул.“Черно море“ №1 и изграждане на нейно място на нова сграда.
Задание за изготвяне на предложенията и допълнителна информация могат да бъдат получени:
От директора на НУЦ по водно спасяване, гр. Созопол, ул.“Черно море“ №1, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. от 19.02.2019г. до 11.03.2019г.;
От инж. Ирена Михайлова - началник отдел „УКРБИ“ в Секретариата на НС на БЧК, гр. София, бул. Джеймс Баучер“ №76, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. от 19.02.2019г. до 11.03.2019г.
Приемат се предложения в един и/или в двата варианта.
Предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик по пощата или в деловодството на БЧК – Гр. София, бул. Джеймс Баучер“ №76.
Върху плика подателят отбелязва административните си данни, телефон за връзка и надпис „Инвестиционно предложение за сградата на НУЦ по водно спасяване на БЧК – гр. Созопол“.
Краен срок за подаване на предложенията – 12 ч. на 15.03.2019г.
Предложения постъпили след крайният срок няма да бъдат разглеждани.