Ремонт на покрив на Дом за стари хора - Кърджали


На основание т. 7 от сключен договор за съвместна дейност между Фонд „Социална закрила“ и Сдружение "Български Червен кръст № РД 04-175 / 03.07.2018 година и в съответствие с Вътрешните правила за провеждане на процедури за определяне на изпълнители на поръчки в Български Червен кръст и пълномощно № 46 /02.07.2018 година откривам процедура за избор на изпълнител при следните условия:

1. Предмет на поръчката: „Ремонт на покрив на Дом за стари хора - Кърджали”
Техническите изисквания, видовете и обема на СМР са заложени в Приложения 1 и 2 към настоящата заповед.

2. Правно основание: Договор за съвместна дейност между Фонд „Социална закрила“ и Сдружение Български Червен кръст № РД 04-175 / 03.07.2018 година ,чл. 28 от Устава на БЧК , Система за финансово управление и контрол СФУК на БЧК и приложение №7 към нея.
3. В срок до 31 юли /вторник/ 2018 година възлагам на д-р Таня Анастасова-Делева - ръководител на Екипа за управление на проекта ЕУП да организира и проведе цялостния процес за набиране на оферти чрез публикуване на поканата в сайта на ОС на БЧК, в печатни издания, директно изпращане на поканата и заданието до фирми - потенциални изпълнители и финализира избора на изпълнител на СМР по предмета на поръчката.
4. Срок за получаване на офертите: 12 часа на 27.07.2018 година /петък/ в счетоводството на социалната услуга „Дом за стари хора“, Кърджали, ул. „Детелина“ № 6
5. Финансирането на поръчката е 90% ( не повече от 26 948, 25 лв.) за сметка на Фонд „Социална закрила“, съгласно чл. 2 от Договора за съвместна дейност, и 10% ( не повече от 2 994,25 лв.) за сметка на ОС на БЧК (фонд „Резервен“ на социалната услуга „Дом за стари хора“) съгласно чл.8 т.6 от Договора за съвместна дейност.
6. В съответствие с чл.7 от договора за съвместна дейност и чл. 3.3. от Приложение 7 към СФУК на БЧК да бъде приложен критерий за избор на изпълнител на поръчката - „най-ниска цена“
7. След изтичане на срока за подаване на офертите, иницииращият поръчката да ми представи проект за заповед за назначаване на комисия, съгласно чл. 7 от Договора за съвместна дейност и т. 6.1. от Приложение 7 на СФУК на БЧК.

Заповедта да се доведе до знанието на упоменатите в нея, за сведение и изпълнение.

Приложения: Приложение 1- Технически изисквания към обекта Приложение 2 - Количество и обем на СМР

6600 Кърджали, ул. ”Отец Паисий № 8, тел: 0361 6 18 43, Е-mail: kardjali@rcdcross.bg