Изграждане на Международен учебен център


ЗАДАНИЕ

ИНВЕСТИТОР: БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР НА БЧК И ПУНКТ ЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪС ЗП= 139.00кв.м, РЗП= 723.62 кв.м, В ПИ 65231.919.456, УПИ II, КВ. 19 ПО ПЛАНА НА К.К. БОРОВЕЦ, ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА
ФАЗА:СТРОИТЕЛСТВО

І. СЪЩЕСТУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
БЧК е собственик на имот в курортен комплекс Боровец, Самоков, който включва поземлен имот и три масивни сгради, разположени в този имот, както следва:
 • Поземлен имот с площ 2 129 кв. м., идентификатор 65231.919.456 ;
 • Сграда, представляваща двуетажна масивна сграда със застроена площ от 503 кв. м и разгъната застроена площ от 1 648 кв. м, идентификатор 65231.919.456.3;
 • Сграда - „Медицински център“, представляваща масивна сграда със застроена площ от 85 кв. м. и разгъната застроена площ от 170 кв. м, идентификатор 65231.919.456.1.;
 • Сграда, представляваща едноетажна масивна сграда- техническо помещение със застроена площ от 54 кв. м, идентификатор 65231.919.456.2.

ІІ. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Инвестиционните намерения на БЧК са да се изгради нова многофункционална сграда върху застроителното петно на сгради с идентификатори № 65231.919.456.1 и № 65231.919.456.2, след като при конструктивното обследване на техническото състояние на съществуващите сгради се оказа нецелесъобразно тяхното надстрояване. Функционалното предназначение на новопроектираната сграда е Международен учебен център за нуждите на Българския червен кръст и пункт за оказване на медицинска помощ. Съгласно издаденото разрешение за строеж №181/12.12.2017 г. застроената площ се запазва 139,00 кв.м., /85,00 кв.м.+ 54,00 кв.м./ а общата разгъната застроена площ е 723,62 кв. м.
Проектът е разработен по части: архитектурна, конструктивно обследване, конструктивна, конструктивна- подпорна стена, ел. част, ел. част- външни връзки, ВиК, ВиК - външни връзки, ОВ, енергийна ефективност, геодезия, геоложки доклад, паркоустройство, ПБЗ, ПАБ, ПУСО със съответните количествени сметки. Конструкцията на сградата е решена като стоманобетонна, монолитна, смесена, скелетно-гредова със стоманобетонни шайби, рамки и греди. Състои се от фундаментна плоча, колони, шайби, греди, плочи, дървени стени и дървен покрив. Последните две нива са проектирани като дървена самоносеща се конструкция от плътни дървени стени с ширина 18см от термообработена и импрегнирана във восъци дървесина. Покривът е скатен, изпълнен с дървена носеща конструкция.
Разпределение на кота -2.80: склад, бойлерно, двоен гараж, стълбищна клетка.
Разпределение на кота +-0.00: фоайе със стълбищна клетка, предверие, офис със заседателна зала, стая за почивка, баня, санитарен възел, медицински център, който включва чакалня, три кабинета и санитарен възел с предверие.
Разпределение на кота + 3.20: зала за обучение с гардероб и санитарен възел към нея, три стаи за настаняване, съответно с баня и сан. възел.
Разпределение на кота + 6.60: две стаи с бани и два апартамента.
ЗП 139 м2;
РЗП 723.62 м2.

ІІІ. ФАЗИ И СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Предвижда се изграждането да се извърши поетапно с оглед на реалните срокове за изпълнение на строително монтажните работи, както и в съответствие с наличните средства, предвидени за инвестиционния проект.
Първи етап: обхваща периода до 30 октомври 2018г. и включва:
 • Демонтаж на съществуващите постройки, намиращи се върху строителното петно ;
 • Изграждане на сградата до плоча кота +3.20, включително затваряне с дограма, вътрешни инсталации, измазване вътрешно, външна облицовка и всички необходими други СМР с оглед въвеждане на първи етап на обекта в експлоатация;
 • Изграждане на временен покрив;
 • Изграждане на всички външни връзки и присъединяване на сградата към ВиК мрежа, ел. захранване и топлоподаване, изграждане на подпорна стена;
 • Въвеждане на първи етап от строителството в експлоатация и получаване на УВЕ - не по- късно от 30 октомври 2018 година

Втори етап - 2019 г. ( от 01 април 2019 г. – 30 ноември 2019 г.) предвижда:
 • Изграждане на 3-и и 4-и етажи от сградата от кота +3.20 до кота +6.60 от термообработена и импрегнирана във восъци иглолистна дървесина, клас С;
 • Покриване на сградата с постоянен покрив и затваряне с дограма;

Трети етап - 2020 г. ( от 01 април 2020 г. – 30 октомври 2020 г.):
 • Изграждане на вътрешни инсталации, довършителни работи;
 • Озеленяване;
 • Въвеждане на втори етап от строителството в експлоатация- не по- късно от 30 октомври 2020 година.

ІV.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
Офертата трябва да съдържа следните реквизити:
1. Предмет на поръчката съгласно приложеното техническо задание и параметри;
2. Предлагана цена без ДДС и с включено ДДС за всяка позиция поотделно, поетапно за първи и втори етапи и обща цена;
3. Срок на изпълнение на поръчката по етапи и подетапи;
4. Условие на плащане- авансово, етапно. Възможност за отложено плащане за I-ви етап за стойност на СМР над 500 хил. лева;
5. Срок на валидност на офертата- не по- малко от 90 дена;.
6. Удостоверение от Камарата на строителите за правоспособност за изграждане на обекти от IV –а категория;
7. Референции със снимков материал за изпълнени обекти от масивно дърво;
8. Референции за изпълнени обекти масивно строителство;
9. Списък на налични производствени мощности на фирмата( арматурен двор, специализирани сушилни и др.), чрез които да се гарантира качеството и сроковете за изпълнение;
10. Удостоверение/ уверение за това, че фирмата ще осигури термообработена и импрегнирана във восъци дървесина, съгласно изискванията на проекта.

Офертите ще бъдат оценявани по следните критерии и относителни тежести:
 • Степен на съответствие с предмета на поръчката- 40%;
 • Предложена цена - 40%;
 • Срок на изпълнение - 20%.

Офертите трябва да се предадат в деловодството на НС на БЧК, София, бул.“Джеймс Баучер“76, ст. 111 до 12.00 часа на 27.04.2018 г. на хартиен и магнитен носител в непрозрачен плик.

За контакти: инж. Ирена Михайлова, тел. 0887 597 117; i.michailova@redcross.bg


Приложения: 1. Количествени сметки
2. Снимков материал