Международни дейности
Българският Червен кръст е неделима част от голямото семейство на Червения кръст и Червения полумесец, наречено Международно движение на ЧК/ЧП, обединено от стремежа да помага на хората в нужда, без да прави разлика между тях, заради техния пол, възраст, религия, политически убеж...
В рамките на двустранните договори за сътрудничество БЧК обменя опит и добри практики, стартира специфични пилотни проекти, разработва и успешно изпълнява програми и проекти свързани с основните му дейности, привлича дарения, укрепва организационния си капацитет.
БЧК поддържа връзки и работи с всички дружества на ЧК/ЧП, насочени към обединяване и координиране на усилията за повишаване на готовността на националните дружества за адекватно реагиране в случаите на бедствия, аварии и конфликти.
Измежду най-важните компоненти на Движението, с които БЧК си сътрудничи оперативно са Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), Международната федерация на Червения кръст/Червения полумесец (МФЧК/ЧП) и Европейският офис на дружествата на Червения кръст от ЕС.
БЧК осъществява координация и си сътрудничи с представители на различни държавни институции, представителства на международните организации в България, посолства, НПО и други външни партньори по въпроси свързани с международното сътрудничество