Готовност за бедствия
Българският Червен кръст работи за повишаване готовността на населението за действия при бедствия и съвместно с органите на гражданската защита подготвя формирования за първа помощ и оказва такава.
БЧК е добре подготвена авторитетна хуманитарна организация с възможности, подходи и дейности за реализиране на своята мисия и спомагателна роля на партньор на държавата в случай на бедствия, аварии и катастрофи.